Privacybeleid

Privacyreglement: 

Stichting Avondzon vindt uw privacy erg belangrijk. Dit is dan ook (naast de wettelijke verplichting) de reden waarom wij hiervoor onderstaand reglement hebben opgesteld. Uw persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen wij dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit geldt zowel voor de gegevens van (oud-)huurders als voor woningzoekenden. In dit reglement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en op welke manier u daar invloed op hebt.

Voor het verhuren van een woning heeft Stichting Avondzon gegevens van u nodig, die wij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) registreren en verwerken. De AVG eist dat het verwerken van gegevens op een behoorlijke, zorgvuldige en transparante wijze gebeurt, die in overeenstemming is met de wet. De gegevens worden enkel verwerkt met een vooraf bepaald doel, dat is omschreven in dit reglement.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke (levende) persoon.

Wat is verwerken?

Verwerken is een bewerking van de persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van gegevens.

Wij verzamelen en gebruiken onderstaande persoonsgegevens van u:

 • Naam en contactgegevens

Dit zijn o.a. uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum, mailadres en telefoonnummer

 • Betaalgegevens

Dit zijn uw betalingsgegevens (bankrekening) en betaalhistorie

 • Bijzondere persoonsgegevens

Dit zijn gegevens die belangrijk zijn voor het nakomen van afspraken tussen u en Stichting Avondzon, zoals uw gedrag als huurder en een verhuurdersverklaring van uw huidige (of voorgaande) verhuurder

 

Wij doen dit met het oog op de volgende doelen:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens bij inschrijving als (potentiële-) huurder
 • Voor de uitvoering van de huurovereenkomst
 • Het innen van vorderingen, waaronder het in handen van derden geven van die vorderingen
 • Het beheer, onderhoud en de reparatie van de te huren onroerende zaken
 • Het behandelen van klachten en geschillen
 • Het eventueel doen uitoefenen van controles (bijv.: accountantscontrole)
 • Activiteiten van intern beheer
 • Aanpak van woonfraude en overlast
 • Verbetering van de leefbaarheid in- en rond de woning
 • Woningmarktonderzoek
 • Communicatie
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Overige activiteiten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt

 

Waarom vragen wij u uw persoonsgegevens te verstrekken?

Persoonsgegevens worden door Stichting Avondzon alleen aan u gevraagd en verwerkt als daar één van de volgende redenen voor is:

 • U heeft zelf voor de verwerking uw toestemming gegeven
 • De verwerking is noodzakelijk voor het tot stand komen en de uitvoering van de huurovereenkomst
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen
 • De verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een publiekrechtelijke taak
 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.

 

Stichting Avondzon is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Zij is dus verantwoordelijk voor de verwerking van de in haar bezit zijnde persoonsgegevens. Stichting Avondzon stelt daarom ook het doel en de middelen voor de verwerking van die gegevens vast.

 

Uw persoonsgegevens delen wij alleen met anderen als dit nodig is om gemaakte afspraken uit te voeren of als dit wettelijk verplicht is.

In dit kader delen wij uw persoonsgegevens met organisaties die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de huurovereenkomst, zoals aannemers die door ons zijn ingehuurd voor reparaties of onderhoud. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren moeten zij contact met u op kunnen nemen om een afspraak te plannen en hebben zij daarvoor uw naam, telefoonnummer en/of mailadres nodig.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens delen met instanties die wij in moeten schakelen bij huurachterstanden of wanneer overige verplichtingen uit de huurovereenkomst door u niet worden nagekomen.

In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat Stichting Avondzon samenwerkt met instanties als bijvoorbeeld zorginstellingen, het sociaal team van de gemeente Midden-Groningen of de politie. Met deze instellingen zullen alleen de noodzakelijke (of wettelijk verplichte) gegevens worden gedeeld, die nodig zijn voor het oplossen van een geconstateerde onwenselijke situatie of probleem. Wij zullen in die gevallen er op letten dat ook deze instanties maatregelen hebben genomen waardoor uw privacy gewaarborgd is.

 

 

Voor de beveiliging van uw gegevens treft Stichting Avondzon verschillende technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat de verkeerde mensen uw gegevens kunnen zien, veranderen of openbaar maken. Tevens worden maatregelen getroffen om te voorkomen dat gegevens verloren raken of op een andere manier verkeerd gebruikt (kunnen) worden. Als wij uw gegevens delen met andere organisaties, dan zorgen wij ervoor dat deze organisaties uw gegevens  goed beschermen.

 

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens gebruiken wij standaard software, producten en diensten van Microsoft en Apple, waarmee wij een verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Voor de hosting van de website maken wij gebruik van de diensten van Robohost, waarmee wij eveneens een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten..

 

Stichting Avondzon hecht er aan dat de huurder zijn/haar rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. Deze rechten bestaan uit het recht van informatie, inzage, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, dataportabiliteit, bezwaar en het intrekken van de verleende toestemming. Uw verzoek zal (indien gerechtigd) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek worden gehonoreerd. Een verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij Stichting Avondzon. Indien de betrokkene jonger is dan 16 jaar of niet handelingsbevoegd is, dan dient het verzoek te worden ingediend door de wettelijk vertegenwoordiger. U dient zich voor het indienen van een verzoek te legitimeren bij Stichting Avondzon.

Cookies:

Stichting Avondzon registreert gegevens over het gebruik van haar website. Het gaat daarbij o.a. om bezoekersaantallen, bezochte pagina`s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kunnen wij de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de bezoeker. Hiervoor bewaart uw browser een klein tekstbestand, ook wel cookie genaamd. Hierin worden geen persoonsgegevens opgenomen.

Bewaartermijn:

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is of wettelijk is toegestaan. De termijn is daarom mede afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Contact:

Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur van Stichting Avondzon via het telefoonnummer of het mailadres zoals dit op de website staat vermeld onder het kopje “Bestuur”.